Evangelische Kirche in Stuttgart
Kirchengemeinde Stuttgart Christuskirchengemeinde

Ev. Pfarramt Christuskirche

Pfarrerin Stefanie Heimann
Pfarrerin Judith Markgraf

Gänsheidestr. 29
70184 Stuttgart
Telefon: +49 711 56610720
Fax: +49 711 56610721
Pfarramt.Stuttgart.Christuskirchedontospamme@gowaway.elkw.de
www.christuskirche-stuttgart.de

Kirchenbezirk Stuttgart